เกี่ยวกับโครงการ

Saring Kimono Culture Project Workshop

at Hawaii University in September 23
  Please click the bottun below to open the poster of this event

at Hawaii Tokai International College in September 24  
Please click the bottun below to open the poster of this event  

ในปีนี้ได้ดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมชุดกิโมโนไปสู่ต่างชาติ” (ผู้แทน: โอกิซาวะ มิจิโกะ) การวิจัยพื้นฐาน (C) (ทั่วไป) (2016 - 2018)

มีวัตถุประสงค์ คือ การนำโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยเน้นเครื่องแต่งกายของญี่ปุ่น” ของสถาบันวิจัยวัฒนธรรมแฟชัน, MEXT (2009-2011) มาใช้เป็นพื้นฐานและพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยของ Bunka Fashion Research Institute Joint Research Center for Fashion and Clothing Culture เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการถ่ายทอดวัฒนธรรมชุดกิโมโน” ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระหว่างปี 2009 – 2011 ในขณะนั้นได้มีการจัดทำโปรแกรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมชุดกิโมโนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำกิจกรรมเปิดประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโนทั้งในและต่างประเทศ จัดทำวีดิโอและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับชุดยูคาตะ รวมทั้งสื่อ e-learning อีกด้วย ในส่วนของโครงการวิจัยในปีนี้ เป็นการนำผลการปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวมาต่อยอด โดยได้พัฒนาโปรแกรมการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายชุดกิโมโนของญี่ปุ่นสู่ต่างชาติ มุ่งเน้นให้กลุ่มคนหนุ่มสาวเกิดความสนใจในวัฒนธรรมชุดกิโมโน เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งได้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  1. เพิ่มพูนและเผยแพร่สื่อเอกสารและสื่อการสอนเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านการแต่งกายและวัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการใส่ชุดยูคาตะและติดตามผลการจัดกิจกรรม
  3. จัดเตรียมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมชุดกิโมโนสู่ต่างชาติ

เกี่ยวกับโครงการ

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมชุดกิโมโนให้แก่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมชุดกิโมโนไปสู่ประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการใส่ชุดยูคาตะซึ่งเป็นชุดกิโมโนแบบลำลองและเป็นสิ่งใกล้ตัวผู้เรียน รวมถึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุดกิโมโนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้แบบ “theme learning” โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้เคารพและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมชุดกิโมโนของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการใส่ชุดยูคาตะให้แก่สถานศึกษาในประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์


โครงการวิจัยนี้ดำเนินการโดยใช้ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2009 – 2011 เป็นการวิจัยร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายภายใต้ชื่อวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมชุดกิโมโนผ่านการจัดการเรียนรู้วิธีการใส่ชุดกิโมโนและการเผยแพร่สู่ต่างชาติ” โดยมีผู้วิจัยทั้งหมด 6 คน ได้แก่ สะซึโมโตะ ยะโยย (Yokohama National University) หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัยร่วม ได้แก่ คาวาบาตะ ฮิโรโกะ (Saitama University) โฮริอุจิ คาโอรุ (Yokohama National University) โอกิซาวะ มิจิโกะ (Ibaraki Christian University) ไซโต้ ฮิเดโกะ (Yamanashi prefectural University) และ โนมิยามะ อิซาโกะ (Yamanashi prefectural University)

  “การวิจัยร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกาย” ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจ “การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ซึ่งสถาบันวิจัยของ Bunka Gakuen University ได้รับผิดชอบในหัวข้อ “การวิจัยร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกาย” และโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้หัวข้อดังกล่าวว่าด้วยเรื่อง “ชุดกิโมโน”


ในเว็บไซต์นี้ ชื่อของโครงการได้เขียนย่อไว้ดังต่อไปนี้

Thai
© สถาบันการวิจัย Bunka Fashion การวิจัยร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกาย 20014
: โปรแกรมการศึกษาเพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมชุดกิโมโน 
日本語版
©文化ファッション研究機構・服飾拠点共同研究20014
:「きもの文化の伝承と発信のための教育プログラム」
英語版
©Bunka Fashion Research Institute・Joint Research Center for Fashion and Clothing Culture-20014
:"The education program for the cultural folklore and for the transmission of “Kimono” culture"
中国語版
©时尚文化研究机构,服饰基地共同研究20014
:和服文化传承的教育计划
©Bunka Fashion Research Institute・Joint Research Center for Fashion and Clothing Culture-20014
:"The education program for the cultural folklore and for the transmission of “Kimono” culture"